Organisatie

De Scouting Pastoor Vroomansgroep bestaat uit een groepsvereniging en een beheerstichting. Aansturing van de groep gebeurt via vier verschillende ‘niveaus’. Deze niveaus zijn: ALV (Groepsraad), Speloverleg, Groepsbestuur en Beheerstichting. Het onderstaande figuur geeft de organisatie hiervan schematisch weer. Onder dit ‘organigram’ vindt u per onderdeel een korte uitleg m.b.t. samenstelling en specifieke taken en verantwoordelijkheden. Wilt u meer weten over de afspraken die binnen de PVG gelden; binnen een vereniging worden afspraken (oftewel huisregels) vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor het goed functioneren van de groep. Het Huishoudelijk Reglement hangt ter inzage op het Hoofdkwartier.

ALV (Groepsraad)

De Algemene Ledenvergadering (in scoutingjargon ook wel Groepsraad genoemd) bestaat bij Scouting PVG uit alle kaderleden en (vertegenwoordigers van) jeugdleden van de groepsvereniging. Minimaal eenmaal per jaar worden alle kaderleden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uitgenodigd voor deze vergadering. De ALV is verantwoordelijk voor het o.a. aan de hand van een (financieel) jaarverslag, goedkeuren en controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken (Huishoudelijk reglement) welke door het Speloverleg zijn vastgesteld. Besluitvorming vindt plaats middels een eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Speloverleg

Het Speloverleg is het op één na hoogste besluitvormende orgaan binnen de Vereniging Scouting PVG (groepsvereniging). In het Speloverleg hebben stafleden en groepsbestuursleden zitting. Vanwege de zeer nauwe betrokkenheid bij de activiteiten van de groepsvereniging nemen ook de materiaalgroepleden (onderdeel beheerstichting) deel aan het speloverleg, maar hebben geen stemrecht. Het Speloverleg vindt maandelijks plaats op de eerste maandag van de maand (met uitzondering van de maand augustus). Alleen de Algemene Ledenvergadering (ALV), die minimaal eenmaal jaarlijks bijeen wordt geroepen, kan besluiten genomen door het Speloverleg in het uiterste geval herroepen. Het Speloverleg heeft daarmee direct zeggenschap over het te voeren beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen de Scoutinggroep. Besluitvorming vindt plaats middels een eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Groepsbestuur

Voor de dagelijkse gang van zaken beschikt iedere Scoutinggroep over een groepsbestuur. Het groepsbestuur is primair verantwoordelijk voor het op de juiste manier toepassen van het scoutingspel en de daaraan verbonden randvoorwaarden (vrijwilligersbeleid, veiligheid, PR etc.). Bij Scouting PVG bestaat het groepsbestuur uit een groepsvoorzitter, groepssecretaris (beleidsontwikkeling), groepspenningmeester, groepsbegeleider en een vrije functie. Het groepsbestuur vergadert minimaal eenmaal per maand (meestal derde dinsdag van de maand). Het groepsbestuur wordt door meerdere personen ondersteund op het gebied van PR&Werving, Website en Deskundigheidsbevordering bij kaderleden (praktijkbegeleiders).

Beheerstichting

Het stichtingsbestuur behartigt namens de groep de belangen op het gebied van scoutinggebouw en (spel)materialen. De leden van het stichtingsbestuur hebben een zeer nauwe band met de groep als geheel. Zo is bijv. het merendeel van de stichtingsleden (kader)lid bij de groepsvereniging, heeft aan de wieg gestaan van de (nieuw)bouw van het huidige Hoofdkwartier (HK) aan de Generaal de Wetstraat en zet zich nog altijd met raad en daad in voor het voortbestaan van de Scouting Pastoor Vroomansgroep. Het stichtingsbestuur wordt door meerdere personen ondersteund op het gebied van ‘beheer en onderhoud materialen’, ‘beheer en onderhoud HK’ en tuinonderhoud.